กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/07/2566 ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 129 ครั้ง

วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว และกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านแม่ตื้ด หมู่ที่ 6 ต.แม่พุง  อ.วังชิ้น  จ.แพร่ หลักสูตร การทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าชนเผ่ากะเหรี่ยง

2.กลุ่มสตรีบ้านเปาปม-ดงยาง หมู่ที่ 7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

3.กลุ่มสตรีบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

4.กลุ่มสตรีตำบลบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

5.กลุ่มสตรีบ้านลูนิเกต หมู่ที่ 1 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเชือก

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::