กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/05/2566 ทีม CREATIVE PR.  ประชุมวาง Project การทำงาน PR.
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566  ทีม CREATIVE PR.  ประชุมติดตามงาน และวาง Project การทำงาน PR.

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::