กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/05/2566 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาลข้อมูล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 104 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม  2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการธรรมาภิบาล กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเสริมสร้างความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำนโยบาย มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลรวมถึงการจัดทำระบบบัญชีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::