กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/05/2566 นิเทศติดตามผลหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติ
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 123 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ  นิเทศติดตามผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติ ที่คลิกนิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::