กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/05/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. (ITA)
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 87 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สค. (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ ห้องประชุมสามเสน 1 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ และมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA และแนวทางการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมจริยธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งมีการบรรยาย หัวข้อ “ ทำอย่างไร ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ลดทุจริตภาครัฐได้จริง” โดย ว่าที่ ร้อยโท เจนรบ พละเดช สำนักงาน ป.ป.ท.
และการให้ “หลักการครองตน ครองคน ครองงาน” เพื่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร วิทยากร บุคลากร สค. และผู้สังเกตการณ์ รวมจำนวน 70 คน#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::