กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/05/2566 จัดโครงการให้ความรู้ความเสมอภาคระหว่างเพศและการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 56
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 116 ครั้ง

นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรืีองความเสมอภาคระหว่างเพศและการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 56 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

โดยมี นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นางธัชวรรณ ชัยศาสตร์ศิลป์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการและนายธีรเชนทร์ เดชา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้รับมีทักษะความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย และความเสมอภาคระหว่างเพศ มีทักษะในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวและมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา เฝ้าระวังการทำความรุนแรงภายในครอบครัว พร้อมทั้งนำทักษะความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::