กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/06/2566 ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนพานพิทยาคม เพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพตามความถนัดความสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนพานพิทยาคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความรู้และทักษะด้านอาชีพตามความถนัดความสนใจ และในกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงาน และได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามความถนัดและความสนใจจนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

โดยมี นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย นางสาวรมย์ธีรา  อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นางภาวิณี  สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม และ นายธงชัย ญะรัตน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพานพิทยาคม  ลงนาม MOU ร่วมกัน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงรายยังได้พาเยี่ยมชม แผนกตัดเย็บเสื้อผ้า และ แผนกอาหารและโภชนาการ อีกด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::