กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนพานพิทยาคม หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (อาหารและโภชนาการ)
ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 127 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (อาหารและโภชนาการ) จำนวน 16 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีความรู้และทักษะด้านอาชีพตามความถนัดความสนใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้

โดยมี นางภาวิณี  สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม และ นายธงชัย ญะรัตน์  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนพานพิทยาคม เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงรายและโรงเรียนพานพิทยาคม


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค


Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::