กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ประชุมหารือแนวทางการจัดสรรและเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย
ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือแนวทางการจัดสรรและเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และจัดทำรายละเอียดขอบเขตลักษณะงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรม สค. พร้อมติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว และผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ของศูนย์เรียนรู้ฯ จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::