กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/06/2566 ร่วมประชุมการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนางาน และปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::