กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมพิธีเปิดเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะในพื้นที่นำร่อง
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 48 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะในพื้นที่นำร่อง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดยมี  นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิด เพื่อขยายผลโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่เสมอภาค เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะให้กับหน่วยงานนำร่องอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เข้าร่วมเป็นพื้นที่นำร่องสามารถประยุกต์ใช้การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมีติเพศภาะสู่การปฏิบัติ

โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

1) ผู้บริหาร ครู โรงเรียน

2) นักเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก โรงเรียนบ้านปางอ้อย

และโรงเรียนบ้านแม่พริก

3) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก และครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค 

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::