กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/06/2566 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อ การจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management)
ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 104 ครั้ง

วัน พหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อ กรณีศึกษาตามกระบวนการทำงาน การจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::