กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย รับการตรวจเยี่ยมของ นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 104 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รับการตรวจเยี่ยมของ นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต 16 พร้อมคณะ ในการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญตามนโยบายของกระทรวง พม. ได้แก่ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ MSO log book / อพม.SMART โครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และแจ้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ระบบ ESS HELP ME: ปักหมุดหยุดเหตุฉุกเฉินทางสังคม เพื่อสร้างและขยายการทำงานในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ยังได้พาเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพสาขาอื่น (การทำเปลญวณ) และอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ "เปิงเปียณ"

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::