กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/06/2566 รับการตรวจประเมินมาตรฐาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 109 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่ รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เพื่อให้คำแนะนำและคงไว้ซึ่งมาตรฐานสถาบันการศึกษา ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

ซึ่งจากการรับตรวจศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐาน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::