กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/06/2566 ร่วมพูดคุยกับข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ร่วมพูดคุยกับข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้มีความเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในทุกด้าน

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::