กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/06/2566 ร่วมอบรมการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 101 ครั้ง

วันที่ 19-23 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายกรกช ปราบปรามภัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จัดโดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อจัดทำมาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::