กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/06/2566 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มสตรีกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จังหวัดแพร่
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มพร้อมให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว พื้นที่ จังหวัดแพร่ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 90 รายดังนี้
1.กลุ่มสตรีตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จำนวน 30 ราย
2.กลุ่มสตรีบ้านเป่าปม-ดงยาง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จำนวน 30 ราย
3.กลุ่มสตรีบ้านแม่ติ้ด ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จำนวน 30 ราย


#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::