กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/06/2566 รับมอบวุฒิบัตรการอบรมพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายกรกช ปราบปรามภัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม รับมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร  ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::