กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 104 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เพื่อหารือ วางแผน ติดตามความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมทางสังคม มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::