กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/06/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เข้าประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมทำ MOU ร่วมกับ รพ.ชร.ประชานุเคราะห์
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 105 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมทำ MOU หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ  150 ชั่วโมง และ หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อดำเนินการฝึกวิชาชีพ ยกระดับการฝึกวิชาชีพให้มีมาตรฐาน และสนับสนุนการมีงานทำ

โดยมี แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรทางการแพทย์ นางวิราวรรณ เมืองอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายแพทย์ศุภโชค มาศปกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::