กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/06/2566 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 38 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::