กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/06/2566 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.น่าน
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน จำนวน 6 กลุ่มได้แก่
1.กลุ่มสตรีบ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่จว้า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
2.กลุ่มสตรีบ้านร่องปอ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา
3.กลุ่มสตรีบ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
4.กลุ่มสตรีบ้านหล่าย ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
5.กลุ่มสตรีบ้านบัวชัย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
6.กลุ่มสตรีบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::