กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

03/07/2566 รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 1 เดือน และหลักสูตร 5 วัน
ประกาศเมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 50 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม  2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง และ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรขนมไทย 4 ภาค พร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::