กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/07/2566 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม ในพื้นที่ จ.พะเยา และ จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 04 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง

วัน 3-4 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มแผนงานและวิชาการ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ จำนวน 4 กลุ่ม ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ได้แก่ 1.กลุ่มสตรีดงเจน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว 2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง และ จังหวัดแพร่ ได้แก่ 1.กลุ่มสตรีบ้านลูนิเกตุ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง 2.กลุ่มสตรีบ้านร่มเย็น ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::