กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

05/07/2566 ลงพื้นที่ชี้แจงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จังหวัดพะเยา
ประกาศเมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 131 ครั้ง

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มสตรีบ้านสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
2.กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
3.กลุ่มสตรีบ้านล้า ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลักสูตร การทอผ้าไทลื้อ
โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::