กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

05/07/2566 ร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลลดใช้พลังงาน
ประกาศเมื่อ 05 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 40 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายเปรม ตันกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลลดใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::