กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/07/2566 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ (ชิม ช็อป แชร์)
ประกาศเมื่อ 06 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 127 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพ” ชิม ช้อป แชร์

โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรม และมี นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ (ชิม ช็อป แชร์) จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือวิชาชีพ ตลอดจนจุดประกายให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ สร้างสรรค์ผลงาน และยกระดับคุณภาพการฝึกวิชาชีพและฝึกทักษะฝีมือให้กับผู้ร่วมกิจกรรม จากประสบการณ์ตรง รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในทุกหลักสูตร โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมอาชีพ  นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาใกล้เคียง และประชาชน เข้าร่วมกว่า 100 คน

ภายในกิจกรรมมีการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ในหัวข้อ “เส้นทางชีวิตสู่ Influencer”

กิจกรรมเข้าบูธ ฐานการเรียนรู้จำนวน 7 ฐาน ได้แก่ 1) Learning Center 2) CHITOSE CAFÉ 3) สลัดโรล 4) Rose Cup 5) เศษผ้าหวานเจี๊ยบ 6) ขนมไทย 7) Orange Make up & Hair   นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน และกิจกรรมให้ความรู้จากหน่วยงาน One Home พม. เชียงราย ด้านจัดบริการสวัสดิการสังคม และดำเนินการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บำบัดฟื้นฟู พัฒนาอาชีพ การฝึกอาชีพ การสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และครอบครัว

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::