กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

13/07/2566 ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย  จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประกาศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 64 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดสภาพแวดล้อมห้องทำงาน และอาคารฝึกอาชีพแต่ละหลักสูตร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และปลอดภัยสำหรับการให้บริการประชาชน โดยนำกระบวนการ 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) มาใช้ กิจกรรมในครั้งนี้มีบุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เข้าร่วม จำนวน 85 คน

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::