กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/07/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 56
ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวอาชีพ และเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 56 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

 

ในการนี้มีสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงราย โดย นางสาวเบญจวรรณ พินิจ  เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน มาให้ความรู้ เรื่องการประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างระหว่างการทำงาน และ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เชียงราย โดย นายปฐมพงษ์ ตากองแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มาให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายแรงงานและการคุ้มครองแรงงานของลูกจ้างในระหว่างการทำงาน

 

 #ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::