กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/07/2566 จิตอาสา 904 รหัส 5B-126 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพาน
ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 105 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางสาวเด่นนภา  ปัญญาไว รหัส 5B-126 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอพาน ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจิตอาสา 904  ผู้ควบคุมแถว ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัวตามแนวพระราชดำรงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน จิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม จำนวน 200 คน ณ สำนักสงฆ์บ้านหมุ้น หมู่ที่ 2 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::