กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/07/2566 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 37 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยประชุมผ่าน Zoom Meeting

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::