กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/07/2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารความขัดแย้งในสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง
ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 108 ครั้ง

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศสค.ชร  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารความขัดแย้งในสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงแนวทางการจัดการปัญหาความไม่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน การบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และการเตรียมความพร้อมในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ ประธานในที่ประชุมโดยนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::