กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/07/2566 สภากาแฟ ครั้งที่ 10/2566 เวทีพบปะหารือข้อราชการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย  หน่วยงาน พม.เชียงราย (Chiangrai One Home) ร่วมกับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  ณ แดนดอยฮาง (Inspire By Princess) ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย


โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมมีผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง นำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัด

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::