กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/07/2566 ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายกรกช ปราบปรามภัย เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานนักพัฒนาสังคม ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการอบรมอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting


#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::