กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/07/2566 จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 114 ครั้ง

วันที่ 25-27 กรกฎาคม  2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ การเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายครอบครัว และสิทธิต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรี กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน ดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านแม่สุกเหนือ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

2.กลุ่มสตรีตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วิทยากรโดย นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย


#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::