กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/07/2566 ลงพื้นที่ให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม ในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 27 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 105 ครั้ง

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา จำนวน 3 กลุ่ม รวม 54 ราย ดังนี้

1.กลุ่มสตรีตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน

2.กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 20 คน

3.กลุ่มสตรีบ้านต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 19 คน

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::