กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/08/2566 นิเทศติดตามผลหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติ
ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ  นิเทศติดตามผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติ ที่คลิกนิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::