กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/08/2566 ร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเศรษฐกิจข้ามแดน และเขต
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนเศรษฐกิจข้ามแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย

โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดฯ และ นางอุบลรัตน์ พ่วงพิญโญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 250 คน เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคเหนือและพื้นที่เชื่อมโยง รวมถึงกำหนดกรอบความร่วมมือเชิงพื้นที่ร่วมกัน โดยมีการบรรยายให้ความรู้และการเสวนา จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน เศรษฐกิจข้ามแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::