กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/08/2566 ร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 33 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายเปรม ตันกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้จากการตรวจการใช้สาธารณูปโภค โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::