กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

09/08/2566 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้กิจกรรม สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว  ในพื้นที่ อ.วังชิ้น จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 7-9 สิงหาคม  2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายใต้กิจกรรม สร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวปีงบประมาณ 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ความรู้เรื่องสิทธิสตรี บทบาทหญิงชาย ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ การเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายครอบครัว และสิทธิต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรี ในพื้นที่จังหวัดแพร่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 30 คน รวม 60 คน ดังนี้
1.กลุ่มสตรีบ้านเปาปม-ดงยางตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
2.กลุ่มสตรีบ้านแม่ติ๊ด ตำบลแม่พุง  อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
วิทยากรโดย นายอุดม บุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::