กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/08/2566 ร่วมประชุมส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบ Zoom Meeting
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำความรู้และการเรียนรู้จากมุมของการวิจัย มุมมองของนวัตกรรม และมุมมองการจัดการความรู้ มาสร้างคุณค่าและมูลค่ากับการทำงานให้สำเร็จและมีผลสัมฤทธิ์สูงมากขึ้น

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::