กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/08/2566 ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตรตัดผมชาย ณ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 98 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ หลักสูตรตัดผมชาย ลงพื้นที่ฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดความชำนาญการ สร้างความมั่นใจ และให้บริการด้วยจิตอาสาบริการ สร้างความสุขให้แก่ประชาชน โดยวิทยากรมืออาชีพควบคุมบริหารกระบวนการสอนอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนบ้านโป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::