กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/08/2566 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณอาคารเรือนนอนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 90 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณอาคารเรือนนอนผู้เข้ารับการฝึกอบรม บ้านพักเจ้าหน้าที่ อาคารหลักสูตรการเรียนการสอน อาคารสำนักงาน และจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของยุง ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย                                                                             

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::