กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม.
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 97 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวง พม. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::