กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

17/08/2566 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน Learning Center สู่ชุมชน
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วย ข้าราชการละเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน Learning Center สู่ชุมชน ณ โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนการดำเนินงานการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน รับฟังการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และคำแนะนำเพื่อขับเคลื่อนงานในปีต่อไป พร้อมทั้ง นำเสนอผลการตรวจประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่ง

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::