กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

18/08/2566 ร่วมประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง

วัน 16-18 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พยาบาลวิชาชีพและนักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สค. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว ณ โรงแรม The Twin Towers Hotel Bangkok

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เปิดเวทีให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นบทเรียนที่ดี สามารถนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อเสริมพลังให้ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีทัศนคติเชิงบวก สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานใหม่ ๆ เพื่อการขับเคลื่อนงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป โดยมี เจ้าหน้าที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 8 แห่ง และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวน 4 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::