กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/08/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง พม.
ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 110 ครั้ง

วัน เสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวง พม. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและครอบครัว กลุ่มเปราะบาง และการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการสานพลังเครือข่ายเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม ร่วมกับทีม One Home พม. จังหวัดเชียงราย

โดยมี  นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::