กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

23/08/2566 นำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย ทีม SPATIAL SPACE ร่วมนำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร สค. ได้ผลิตผลงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย การบริการ และกระบวนการทำงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ได้ส่งผลงานที่มีชื่อว่า “SPATIAL SPACE” โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::