กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/08/2566 ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มสตรีกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จังหวัดพะเยา
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 21-24 สิงหาคม  2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมกลุ่มพร้อมให้ข้อแนะนำการประกอบอาชีพและแนวทางการรวมกลุ่ม กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว พื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 4 กลุ่ม รวม 120 รายดังนี้

1.กลุ่มสตรีบ้านสันหนองเหนียว ต.บ้านต๋อม  อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา จำนวน 30 ราย

2.กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา จำนวน 30 ราย

3.กลุ่มสตรีบ้านล้า ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 30 ราย

4.กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลงิม อ.ปง จ.พะเยา จำนวน 30 ราย

#พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::