กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/08/2566 ร่วมอบรมกิจกรรม Train the trainers ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 48 ครั้ง

วันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวมณธินี กันทร ครูฝึกอาชีพหลักสูตรเสริมสวยสตรี เข้าร่วมอบรมกิจกรรม Train the trainers ภายใต้โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty for a better Life โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 65 Hair Studio เพื่อเสริมทักษะด้านหลักสูตรช่างผม – เสริมสวยสตรี ด้วยหลักสูตรของลอรีอัลให้แก่ครูผู้สอนฝึกอาชีพด้านช่างผมเสริมสวยสตรีจากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ จำนวน 13 ท่าน

โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยคุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ คุณสิตานัน สิทธิกิจ ผู้บริหารจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จ.ลำพูน กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

#ศูนย์สตรีเชียงราย #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::